Polityka Prywatności Aplikacji GoKrew

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument to Polityka Prywatności (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) i jest uzupełnieniem Regulaminu Aplikacji (zwanego dalej: „Regulaminem”) dostępnym na stronie internetowej ultrakrew.pl/aplikacja i określa ilość, rodzaj, zakres i sposób przetwarzania danych Użytkownika (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) zbieranych poprzez Aplikację „GoKrew” (zwanej dalej: „Aplikacją”) oferowanej na urządzenia z systemem iOS i Android przez Stowarzyszenie Ultrakrew, KRS 0000700359, ulica Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C / 8, 80-041 Gdańsk (zwanego dalej: „Ultrakrwią”).
 2. W myśl Polityki Prywatności, Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Aplikacji.
 3. Administratorem danych jest Ultrakrew.
 4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu Aplikacji.
 5. Ultrakrew przechowuje część danych w Bazie Danych (zwanej dalej: „Bazą Danych”) oraz w Bazie Danych Firebase (zwanej dalej: „Bazą Danych Firebase”). Zakres i sposób przetwarzania danych określa Polityka Prywatności.

§2. Dane zbierane automatycznie

 1. Ultrakrew pobiera automatycznie dane statystyczne służące poprawie działania aplikacji, wykrywaniu błędów lub analizie demografii i anonimizuje je dostępnymi metodami informatycznymi, dzięki czemu poszczególny Użytkownik nie może zostać zidentyfikowany poprzez te dane ani przez Ultrakrew, ani przez stronę trzecią.
 2. Zbieranie danych statystycznych odbywa się poprzez narzędzie Google Analitics, należące do Google LLC i działające według osobnego regulaminu i osobnej polityki prywatności (policies.google.com/privacy), narzędzie Google Play należące do Google LLC i działającego na podstawie tej samej polityki prywatności jak również AppStore należącego do Apple Inc. i działającego na podstawie osobnego regulaminu i osobnej polityki prywatności (www.apple.com/legal/privacy).
 3. Dane zebrane automatycznie mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Ultrakrew nie sprzedaje ani nie przekazuje firmom trzecim danych zebranych automatycznie, jednak zastrzega sobie prawo do tworzenia lub generowania poprzez dostępne usługi i udostępniania zbiorczych anonimowych raportów na podstawie zebranych danych.
 5. Dane zebrane automatycznie są przetwarzane przez wymienione w 2.2. usługi i firmy również przed założeniem konta w Aplikacji.
 6. Użytkownik nie może nie przekazywać zebranych automatycznie danych. Ultrakrew przetwarza ten rodzaj danych od momentu pobrania Aplikacji.

§ 3. Dane osobowe

 1. Ultrakrew nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkownika (zwanych dalej „danymi osobowymi”) bez zgody Użytkownika. Za zgodę Użytkownika uznaje się akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności podczas tworzenia konta.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do utworzenia konta i Ultrakrew ma prawo wymagać ich podania. Jeśli Użytkownik nie chce podawać tych danych, nie będzie mógł utworzyć konta.
 3. Dane osobowe w rozumieniu Polityki Prywatności obejmują: imię, adres email, indywidualny wewnętrzny identyfikator Użytkownika, płeć, datę urodzenia.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzanie przez Ultrakrew w celach umożliwienia funkcjonowania usług w Aplikacji jak również w momencie wygrania przez Użytkownika wewnętrznego konkursu.
 5. Ultrakrew nie sprzedaje, rozpowszechnia lub w inny sposób udostępnia danych osobowych firmom trzecim, poza przypadkiem określonym w punkcie 3.6.
 6. Ultrakrew może za zgodą Użytkownika udostępnić dane osobowe firmie partnerskiej Ultrakrwi, która utworzyła konto firmowe w Aplikacji. Użytkownik w celu udostępnienia swoich danych osobowych musi założyć konto na adres firmowy firmy partnerskiej lub zmodyfikować swoje konto w celu dodania takiego adresu email. Firma przetwarza następujące dane osobowe: imię, email, indywidualny identyfikator użytkownika oraz, w niektórych przypadkach, płeć.

§ 4. Dane zdrowotne

 1. Aplikacja zbiera i zapisuje dane zdrowotne (zwane dalej: „danymi zdrowotnymi”), które nie są przetwarzane przez Ultrakrew ani żadną firmę trzecią. Dane nie są zapisywanie na żadnym urządzeniu zewnętrznym, poza urządzeniem Użytkownika. Dane zdrowotne pozostają prywatne i służą do obliczania norm zdrowotnych wewnątrz Aplikacji.
 2. Do danych zdrowotnych zalicza się: ciśnienie krwi, tętno, poziom hemoglobiny we krwi, poziom cholesterolu we krwi z podziałem na cholesterol HDL, LDL i trójglicerydy.
 3. W Aplikacji dostępne są normy, według których Aplikacja oblicza prognozowany stan zdrowia Użytkownika.

§ 5. Dane lokalizacyjne

 1. Aplikacja za zgodą Użytkownika zbiera i zapisuje dane lokalizacyjne (zwane dalej „danymi lokalizacyjnymi”) i zapisuje je na urządzeniu Użytkownika. Część danych lokalizacyjnych, która nie pozwala na dokładne zlokalizowanie (zwana dalej „przybliżonymi danymi lokalizacyjnymi”) jest przesyłana do Bazy Danych a następnie przetwarzana przez Ultrakrew i firmy partnerskie jeśli Użytkownik jest członkiem firmy partnerskiej. Dokładne dane lokalizacyjne (zwane dalej „dokładnymi danymi lokalizacyjnymi”) nie są przetwarzane przez Ultrakrew ani inną firmę trzecią i pozostają na urządzeniu Użytkownika.
 2. Za dokładne dane lokalizacyjne uznaje się: współrzędne geograficzne lokalizacji Użytkownika, ślad mapy przebytej przez Użytkownika w trakcie treningu, wysokość nad poziomem morza, tempo w poszczególnych miejscach oraz dokładność pomiaru GPS)
 3. Za przybliżone dane lokalizacyjne uznaje się: nazwę województwa lub regionu, nazwę miasta lub powiatu oraz nazwę kraju.
 4. Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć zgodę na przetwarzanie danych lokalizacyjnych poprzez wyłączenie usług lokalizacji w telefonie. Nie zmienia to jednak statusu danych zebranych przed wypowiedzeniem zgody.
 5. W celu usunięcia przybliżonych danych lokalizacyjnych należy wykonać procedurę usuwania konta opisaną w Polityce Prywatności i Regulaminie.

§ 6. Dane zebrane podczas treningu

 1. W ramach usług oferowanych przez Aplikację Użytkownik ma możliwość rozpoczęcia treningu. Dane zebrane podczas treningu (zwane dalej: „danymi zebranymi podczas treningu”) są zapisywane na urządzeniu Użytkownika a następnie przesyłane i zapisywane w Bazie Danych. Częściowe dane zebrane podczas treningu są udostępniane również firmie partnerskiej jeśli Użytkownik jest pracownikiem tej firmy.
 2. Za dane zebrane podczas treningu uznaje się: indywidualny identyfikator Użytkownika, nazwę treningu, datę rozpoczęcia i zakończenia treningu, czas trwania, przybliżone dane lokalizacyjne, dokładne dane lokalizacyjne, średnie tempo na przestrzeni trwania całego treningu, pokonany dystans.
 3. W Bazie Danych są zapisywane wszystkie dane wchodzące w skład danych zebranych podczas treningu oprócz dokładnych danych lokalizacyjnych.
 4. Dodatkowo pokonany dystans jest anonimowo dodawany do sumy wszystkich kilometrów zapisanej w Bazie Danych oraz do sumy kilometrów pokonanych przez firmę partnerską jeśli Użytkownik jest pracownikiem takiej firmy. Dystansu nie można odjąć ani w żaden sposób usunąć podczas usuwania konta.

§ 7. Dane zebrane w tle

 1. Aplikacja zbiera dokładne dane lokalizacyjne w tle za zgodą Użytkownika od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia treningu i nigdy poza tym okresem.
 2. Za zbieranie w tle uznaje się zbieranie danych kiedy Aplikacja pozostaje włączona, ale nie jest aktywnie używana przez Użytkownika, t.j. Użytkownik korzysta z innej aplikacji na telefonie po uruchomieniu treningu a przed jego zakończeniem.
 3. Aplikacja nie zbiera w tle żadnego innego rodzaju danych.

§ 8. Dane zebrane podczas dodawania donacji

 1. Użytkownik ma prawo dodać historię krwiodawstwa, podając w Aplikacji niezbędne dane do utworzenia donacji. Te dane (zwane dalej: „danymi zebranymi podczas dodawania donacji”) są zapisywane na urządzeniu Użytkownika a następnie przesyłane do Bazy Danych, gdzie są przechowywane. Ultrakrew nie przetwarza tych danych.
 2. Za dane zebrane podczas donacji uznaje się: datę donacji, czas trwania dyskwalifikacji, ilość oddanej krwi, punkt krwiodawstwa oraz rodzaj donacji.
 3. Jeśli Ultrakrew będzie w przyszłości przetwarzać dane zebrane podczas dodawania donacji, będzie to dotyczyć tych danych, na których przetwarzanie świadomie wyraził zgodę Użytkownik.

§ 9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 1. Ultrakrew przetwarza wszystkie dane zapisane w Bazie Danych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dane zebrane automatyczne mogą być przetwarzane poza EOG, w zależności od polityk firm zarządzających usługami opisywanymi w §2 Polityki Prywatności.
 3. Dane zabrane w starszej wersji Aplikacji, zapisane w Bazie Danych Firebase mogą być przetwarzane poza EOG. Nowa wersja Aplikacji nie zapisuje nowych danych w Bazie Danych Firebase, ale ma dostęp do danych już tam zapisanych. W razie potrzeb dane zapisane w Bazie Danych Firebase są przenoszone do Bazy Danych. Zakres i sposób przetwarzania i przechowywania danych w Bazie Danych Firebase określa regulamin i polityka prywatności firmy Google LLC będącej właścicielem marki Firebase, dostępne pod adresem firebase.google.com/terms.
 4. Aplikacja może zostać pobrana jedynie na terenie EOG, ale Użytkownik może z niej skorzystać poza EOG. Nie zmienia to w żaden sposób miejsca przechowywania danych w Bazie Danych.

§ 10. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do danych zebranych podczas treningu, danych zdrowotny i danych zebranych podczas dodawania donacji za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może dokonać modyfikacji lub uzupełnienia danych osobowych (z wyłączeniem indywidualnego identyfikatora), danych zdrowotnych i danych zebranych podczas dodawania donacji. Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji lub uzupełnienia danych zebranych podczas treningu.
 3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć wszystkie zapisane dane: dane osobowe, dane zdrowotne, dane zebrane podczas dodawania donacji i dane zebrane podczas treningu, usuwając konto w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie z wyłączeniem sumy kilometrów dodanych do wspólnego dystansu.
 4. W przypadku usunięcia zebranych przez Ultrakrew danych osobowych i danych zebranych podczas treningu, Użytkownik traci prawo i możliwość do korzystania z Aplikacji.
 5. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności, jeśli takie się pojawią, jednak jest wtedy zobligowany do usunięcia ze swojego urządzenia Aplikacji oraz usunięcie konta na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Po usunięciu konta odzyskanie danych jest niemożliwe, gdyż zostają one trwale wymazane.

§ 11. Prawa i obowiązki Ultrakrwi

 1. Ultrakrew zobowiązuje się przetwarzać dane Użytkownika z zachowaniem ostrożności i poszanowaniem prywatności Użytkownika, jedynie na zasadach Polityki Prywatności i Regulaminu oraz z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Ultrakrew gwarantuje dołożenia wszelkich starań, aby dane zapisane w Bazie Danych były niedostępne dla nieuprawnionych osób trzecich.
 3. Dane w Bazie Danych i dane w Bazie Danych Firebase będą przechowywane przez Ultrakrew do momentu aż Użytkownik ich nie usunie lub Ultrakrew nie zdecyduje się na ich usunięcie ze wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika o tym.
 4. Ultrakrew ma prawo udostępnić dane zebrane podczas treningu z pominięciem indywidualnego identyfikatora Użytkownika w celach promocyjnych Aplikacji.

§ 12. Kontakt z Ultrakrwią

 1. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Ultrakrew danych, Użytkownik może skontaktować się z administratorem, Ultrakrwią. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres email gokrew@ultrakrew.pl.
Logo aplikacji GoKrewGoKrew